سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
گزارش کارآموزی دادگستری

عالی

word 1397 شهریور 21 صفحات : 2528500 تومان خرید و دانلود

گزارش کارآموزی دادگستری

دانلود گزارش کارآموزی دادگستری در قالب نرم افزار word تعداد صفحات 252مقدمه :زدانش به اندر جهان هیچ نیست تن مرده و جان نادان یکی استبرخورداری از نعمت حیات مزیت و کمالی است که به عنوان یک واقعیت تردید نا پذیر ، موجودات زنده را بر اشیای بی جان برتری و ر...

دانلود گزارش کارآموزی دادگستری در قالب نرم افزار word تعداد صفحات 252
مقدمه :
زدانش به اندر جهان هیچ نیست تن مرده و جان نادان یکی است
برخورداری از نعمت حیات مزیت و کمالی است که به عنوان یک واقعیت تردید نا پذیر ، موجودات زنده را بر اشیای بی جان برتری و رجحان می بخشد. سهم و بهره موجودات زنده از حیات ، حدود و درجات آن در همه جانداران یکسان نیست ، بلکه جهات و جنبه های متعدد و متفاوت و نا همسانی دارد ، بالاترین درجه بهره وری از نیروی حیات به انسان تعلق دارد. بارزترین چهره های آن بصورت کمالات و کرامات خاص و هدایت فطری انسان به پایبندی به اجتماع است و مقتضای زندگی اجتماعی علی رغم وسعت و توان والای انسان همیشه باتنشها ، برخوردها و غبار آلود شدن کمالات انسانی و با ستیزه جویی ها قرین بوده است . آنچه این قسم رفتار بشری را تا کنون تعدیل و در مسیر صحیح هدایت نموده است ، آموزه های دینی و در یک کلام قانون بوده است . در واقع قانون مجموع قواعد و مقررات جهت بهتر زیستن انسان در اجتماع است. و لزوم پیروی از قانون بر همه تکلیف و واجب است. پدیده ای که از منبع وحی و هدایت تشریحی الهام و از محیط رنگ تعلق می پذیرد و در دنیای پر تحرک راه تحول و تکامل می پیماید. ابرهای جهالت و گمراهی را پشت سر می گذارد و شتابان به سوی منبع فیاض علم و معرفت قدم می نماد و هر روز با تجربه جدید پا به عرصه ظهور می گذارد و شیوه و روشهای نوین و بهتری ارائه می نماید. سیسرون بزرگترین جامعه شناس روم قدیم می گوید : قانون نتیجه فکر یک انسان یا گروهی از انسانها ست متکی بر حکمتهای ازلی جهان که امر ونهی خداوند از روی آنهاست. عقل و اندیشه قانونگذار خردمند این مصالح و حکمتها را درک می کند و نتیجه را در اختیار مردم می گذارد. سیر لزوم تبعیت از قانون نیز وجود این حکمتها و مصلحتها ست. بنابراین اگر کسی حکمتها و مصلحتها رادرک کند، تبعیت از قانون را لازم می داند. هر چند قانون مدونی در بین نباشد . مثلا عقل انسان حکم می کند که آدم کشی و خونریزی بدوخدمت به خلق خوب است . از اینجا لازم می آید که انسان از این درک و این قانون ازلی تبعیت کند. هر چند در این رابطه قانونی مدون نباشد. لذا آنچه ما باید از ان پیروی کنیم قانون ازلی مورد بحث است که پیش از ملتها و انسانها و کشورها بوده است . و قانون مدون ریشه و اسمش همین مصلحتها و حکمتهای ازلی است که خودیکی از بزرگترین مظاهر خیر و نیکی در جهان است .

انواع دفاتر دادگاه :
1- دفتر ثبت عرایض و دادخواست ها : در این دفتر مشخصات کامل پرونده های وارده ، موضع طرفین پرونده و نتیجه نهایی رسیدگی دادگاه ( پس از اتخاذ تصمیم نهایی) قید می شود و بیانگر تعداد پرونده های وارده ماهیانه و سالیانه می باشد.
2- دفتر اندیکاتور: این دفتر که از آن « دفتر راهنمای نامه های وارده و صادره » نیز نام برده می شود، دفتری است که کلیه مشخصات نامه های وارده و صادره از دادگاه و خلاصه مفاد آنها در آن قید می گردد.
3- دفتر ثبت دادنامه : در این دفتر که معروف به دفتر آمار است ، مشخصات پرونده های مختومه هر ماه به طور مسلسل تا پایان سال و نتیجه رسیدگی آنها نوشته می شود و کار کرد ماهیانه و سالیانه هر قاضی که در آن شعبه دادگاه کار کرده است و حتی قاضی تحقیق ، از این دفتر مشخص می شود.
4- دفتر اجرای احکام ( اجرائیه ): احکام صادره با قید کلیه مشخصات پرونده و طرفین آن و میزان ونوع محکومیت و نتیجه نهایی اجرای حکم در این دفتر ثبت می شود . این دفتر به دفتر « ثبت اجرایی » نیز معروف است .
5- برای خارج نشدن پرونده های اجرایی از دور رسیدگی ، وقت احتیاطی برای آنها تعیین می شود تادر همان روز از بایگانی خارج و برای ملاحظه قاضی دادگاه و صدور دستور مقتضی به نظر می رسد . همچنین برای پرونده هایی که دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی داده ، وقت رسیدگی تعیین و طرفین به شرح دستور دادگاه دعوت می شود و این اوقات نیز در همین دفترقید می شود . اغلب محاکم دارای یک دفتر برای تعیین اوقات رسیدگی احتیاطی هستند. ولی در بعضی از محاکم دو دفتر مجزا برای این امر در نظر گرفته اند که اقدام اخیر بهتر و منظم تر می باشد. متصدیان ایندفاتر موظفند پرونده های مربوط به هر روز را بر اساس این دفتر از بایگانی خارج کرده و به نظرقاضی دادگاه برسانند تا دستور لازم صادر نماید. چنانچه پرونده ای با صدور دستور اخیر مختومه نگردد، وقت تجدید ( احتیاطی یا رسیدگی ) ، حسب دستور دادگاه در مقابل وقت سابق تعیین و قید خواهد شد. 
7- دفتر ثبت ارجاعی :دراین دفتر نیابت های قضایی که از سایر محاکم  حوزه های قضایی دیگر ارسال و به شعبه دادگاه ارجاع گردیدهاست قید شده و پس ازانجام نیابت ، با قید نتیجه نهایی در همین دفترپرونده به مرجع معطی نیابت اعاده می گردد.
8- دفتر ارسال و مراسلات : این دفتر نشانگر ارسال وتحویل نامه ها یا پرونده ها به مراجع مختلف است که باید مشخصات کامل نامه ها و پرونده های ارسالی در این دفتر قید شود و گیرنده نامه یا پرونده بایستی اسم و سمت خود را همراه با تاریخ روز درذیل امضاء خودقید نماید. مندرجات این دفتر سندیت داشته و ازاهمیت زیادی برخوردار است . این دفتر معمولاً در دفاتر کل دادگستری ها موجود میباشد.
9- دفتر ثبت لوایح : در این دفتر ، لوایح دفاعیه یا اعتراضیة واصله از ناحیه طرفین یا وکلای آنها ثبت می شود. نام تحویل دهنده و موضع و مفاد لایحه و شماره پرونده مربوط و تعداد صفحات لایحه تقدیمی باید در این دفتر قید و شماره آن تحویل گردد.
10- دفتر ثبت تجدید نظر خواهی : ثبت تجدید نظر خواهی دردفتری که به همین منظور فراهم می شود، صورت گیرد. دراین دفتر ، تجدید نظر خواهی ها باذکر تاریخ و به ترتیب به ثبت می رسد. نام اصحاب دعوی و شماره دادنامه تجدید نظر خواسته ذکر و نتیجه آن نیز نوشته می شود ، اعم از اینکه پس از تکمیل به مرجع تجدید نظر ارسال یا بر اثر عدم تکمیل یا خارج از مهلت بودن آن قرار تجدید نظر خواهی صادر گردد. در صورت ارسال به مراجع تجدید نظر ، شماره ارسال درمقابل شماره ثبت تجدید نظر نوشته و پس از اعاده پرونده از مراجع تجدید نظر این موضوع و نتیجه آن نیز منعکس می گردد.
11- دفتر ثبت فرجامخواهی : بعضی ازآرایی که در مرحله تجدید نظر صادر می شوند ، قابل فرجام هستند.همچنین همان طور که در مادتین 367 و 368 ق.آ.د.م پیش بینی شده ، ممکن است تحت شرایطی از رأی دادگاه بدوی که قابل تجدید نظر است ، تجدید نظر خواهی نشود و مستقیماً مبادرت به فرجامخواهی شود. فلذا لازم است هم دادگاه وی وهم دادگاه تجدید نظر دفتر ثبت  فرجامخواهی داشته باشند و وظیفه ای که ماده 379 ق.آ.د.م بیان کرده به تناسب ممکن است متوجه مدیر دفتر دادگاه بدوی یا تجدید نظر باشد.                         
                                                         امضاء و مهر قاضی یا مدیر دفتر دادگاه 
 
گزارش کارآموزی دادگستری
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست