سیما فایلدانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
سیما فایل
پیشنهاد ما

سوالات استخدامی نمونه سوال پیام نور پروژه کارآفرینی گزارش کارآموزی آزمون آزمایشی دانلود پاورپوینت
گزارش کارآموزی دادگستری
1 1 1 1 1
عالی
word
1397 شهریور 21
صفحات : 252
8500 تومان
خرید و دانلود

گزارش کارآموزی دادگستری


دانلود گزارش کارآموزی دادگستری در قالب نرم افزار word تعداد صفحات 252مقدمه :زدانش به اندر جهان هیچ نیست تن مرده و جان نادان یکی استبرخورداری از نعمت حیات مزیت و کمالی است که به عنوان یک واقعیت تردید نا پذیر ، موجودات زنده را بر اشیای بی جان برتری و ر...

دانلود گزارش کارآموزی دادگستری در قالب نرم افزار word تعداد صفحات 252
مقدمه :
زدانش به اندر جهان هیچ نیست تن مرده و جان نادان یکی است
برخورداری از نعمت حیات مزیت و کمالی است که به عنوان یک واقعیت تردید نا پذیر ، موجودات زنده را بر اشیای بی جان برتری و رجحان می بخشد. سهم و بهره موجودات زنده از حیات ، حدود و درجات آن در همه جانداران یکسان نیست ، بلکه جهات و جنبه های متعدد و متفاوت و نا همسانی دارد ، بالاترین درجه بهره وری از نیروی حیات به انسان تعلق دارد. بارزترین چهره های آن بصورت کمالات و کرامات خاص و هدایت فطری انسان به پایبندی به اجتماع است و مقتضای زندگی اجتماعی علی رغم وسعت و توان والای انسان همیشه باتنشها ، برخوردها و غبار آلود شدن کمالات انسانی و با ستیزه جویی ها قرین بوده است . آنچه این قسم رفتار بشری را تا کنون تعدیل و در مسیر صحیح هدایت نموده است ، آموزه های دینی و در یک کلام قانون بوده است . در واقع قانون مجموع قواعد و مقررات جهت بهتر زیستن انسان در اجتماع است. و لزوم پیروی از قانون بر همه تکلیف و واجب است. پدیده ای که از منبع وحی و هدایت تشریحی الهام و از محیط رنگ تعلق می پذیرد و در دنیای پر تحرک راه تحول و تکامل می پیماید. ابرهای جهالت و گمراهی را پشت سر می گذارد و شتابان به سوی منبع فیاض علم و معرفت قدم می نماد و هر روز با تجربه جدید پا به عرصه ظهور می گذارد و شیوه و روشهای نوین و بهتری ارائه می نماید. سیسرون بزرگترین جامعه شناس روم قدیم می گوید : قانون نتیجه فکر یک انسان یا گروهی از انسانها ست متکی بر حکمتهای ازلی جهان که امر ونهی خداوند از روی آنهاست. عقل و اندیشه قانونگذار خردمند این مصالح و حکمتها را درک می کند و نتیجه را در اختیار مردم می گذارد. سیر لزوم تبعیت از قانون نیز وجود این حکمتها و مصلحتها ست. بنابراین اگر کسی حکمتها و مصلحتها رادرک کند، تبعیت از قانون را لازم می داند. هر چند قانون مدونی در بین نباشد . مثلا عقل انسان حکم می کند که آدم کشی و خونریزی بدوخدمت به خلق خوب است . از اینجا لازم می آید که انسان از این درک و این قانون ازلی تبعیت کند. هر چند در این رابطه قانونی مدون نباشد. لذا آنچه ما باید از ان پیروی کنیم قانون ازلی مورد بحث است که پیش از ملتها و انسانها و کشورها بوده است . و قانون مدون ریشه و اسمش همین مصلحتها و حکمتهای ازلی است که خودیکی از بزرگترین مظاهر خیر و نیکی در جهان است .

انواع دفاتر دادگاه :
1- دفتر ثبت عرایض و دادخواست ها : در این دفتر مشخصات کامل پرونده های وارده ، موضع طرفین پرونده و نتیجه نهایی رسیدگی دادگاه ( پس از اتخاذ تصمیم نهایی) قید می شود و بیانگر تعداد پرونده های وارده ماهیانه و سالیانه می باشد.
2- دفتر اندیکاتور: این دفتر که از آن « دفتر راهنمای نامه های وارده و صادره » نیز نام برده می شود، دفتری است که کلیه مشخصات نامه های وارده و صادره از دادگاه و خلاصه مفاد آنها در آن قید می گردد.
3- دفتر ثبت دادنامه : در این دفتر که معروف به دفتر آمار است ، مشخصات پرونده های مختومه هر ماه به طور مسلسل تا پایان سال و نتیجه رسیدگی آنها نوشته می شود و کار کرد ماهیانه و سالیانه هر قاضی که در آن شعبه دادگاه کار کرده است و حتی قاضی تحقیق ، از این دفتر مشخص می شود.
4- دفتر اجرای احکام ( اجرائیه ): احکام صادره با قید کلیه مشخصات پرونده و طرفین آن و میزان ونوع محکومیت و نتیجه نهایی اجرای حکم در این دفتر ثبت می شود . این دفتر به دفتر « ثبت اجرایی » نیز معروف است .
5- برای خارج نشدن پرونده های اجرایی از دور رسیدگی ، وقت احتیاطی برای آنها تعیین می شود تادر همان روز از بایگانی خارج و برای ملاحظه قاضی دادگاه و صدور دستور مقتضی به نظر می رسد . همچنین برای پرونده هایی که دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی داده ، وقت رسیدگی تعیین و طرفین به شرح دستور دادگاه دعوت می شود و این اوقات نیز در همین دفترقید می شود . اغلب محاکم دارای یک دفتر برای تعیین اوقات رسیدگی احتیاطی هستند. ولی در بعضی از محاکم دو دفتر مجزا برای این امر در نظر گرفته اند که اقدام اخیر بهتر و منظم تر می باشد. متصدیان ایندفاتر موظفند پرونده های مربوط به هر روز را بر اساس این دفتر از بایگانی خارج کرده و به نظرقاضی دادگاه برسانند تا دستور لازم صادر نماید. چنانچه پرونده ای با صدور دستور اخیر مختومه نگردد، وقت تجدید ( احتیاطی یا رسیدگی ) ، حسب دستور دادگاه در مقابل وقت سابق تعیین و قید خواهد شد. 
7- دفتر ثبت ارجاعی :دراین دفتر نیابت های قضایی که از سایر محاکم  حوزه های قضایی دیگر ارسال و به شعبه دادگاه ارجاع گردیدهاست قید شده و پس ازانجام نیابت ، با قید نتیجه نهایی در همین دفترپرونده به مرجع معطی نیابت اعاده می گردد.
8- دفتر ارسال و مراسلات : این دفتر نشانگر ارسال وتحویل نامه ها یا پرونده ها به مراجع مختلف است که باید مشخصات کامل نامه ها و پرونده های ارسالی در این دفتر قید شود و گیرنده نامه یا پرونده بایستی اسم و سمت خود را همراه با تاریخ روز درذیل امضاء خودقید نماید. مندرجات این دفتر سندیت داشته و ازاهمیت زیادی برخوردار است . این دفتر معمولاً در دفاتر کل دادگستری ها موجود میباشد.
9- دفتر ثبت لوایح : در این دفتر ، لوایح دفاعیه یا اعتراضیة واصله از ناحیه طرفین یا وکلای آنها ثبت می شود. نام تحویل دهنده و موضع و مفاد لایحه و شماره پرونده مربوط و تعداد صفحات لایحه تقدیمی باید در این دفتر قید و شماره آن تحویل گردد.
10- دفتر ثبت تجدید نظر خواهی : ثبت تجدید نظر خواهی دردفتری که به همین منظور فراهم می شود، صورت گیرد. دراین دفتر ، تجدید نظر خواهی ها باذکر تاریخ و به ترتیب به ثبت می رسد. نام اصحاب دعوی و شماره دادنامه تجدید نظر خواسته ذکر و نتیجه آن نیز نوشته می شود ، اعم از اینکه پس از تکمیل به مرجع تجدید نظر ارسال یا بر اثر عدم تکمیل یا خارج از مهلت بودن آن قرار تجدید نظر خواهی صادر گردد. در صورت ارسال به مراجع تجدید نظر ، شماره ارسال درمقابل شماره ثبت تجدید نظر نوشته و پس از اعاده پرونده از مراجع تجدید نظر این موضوع و نتیجه آن نیز منعکس می گردد.
11- دفتر ثبت فرجامخواهی : بعضی ازآرایی که در مرحله تجدید نظر صادر می شوند ، قابل فرجام هستند.همچنین همان طور که در مادتین 367 و 368 ق.آ.د.م پیش بینی شده ، ممکن است تحت شرایطی از رأی دادگاه بدوی که قابل تجدید نظر است ، تجدید نظر خواهی نشود و مستقیماً مبادرت به فرجامخواهی شود. فلذا لازم است هم دادگاه وی وهم دادگاه تجدید نظر دفتر ثبت  فرجامخواهی داشته باشند و وظیفه ای که ماده 379 ق.آ.د.م بیان کرده به تناسب ممکن است متوجه مدیر دفتر دادگاه بدوی یا تجدید نظر باشد.                         
                                                         امضاء و مهر قاضی یا مدیر دفتر دادگاه 
 


گزارش کارآموزی دادگستری
ایمیل * موبایل *

دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
موضوع : عمومی , کار آموزی

محصولات خاص


 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک صادرات ایران

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک صادرات ایران

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری استخدام بانک صادرات ایران شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام موسسه اعتباری ثامن

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام موسسه اعتباری ثامن

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری استخدامی موسسه اعتباری ثامن شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام نیروی انتظامی

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام نیروی انتظامی

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری بیمه پاسارگاد

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری بیمه پاسارگاد

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری بیمه پاسارگاد شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک قرض الحسنه رسالت

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک قرض الحسنه رسالت

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری بانک قرض الحسنه رسالت شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات آزمون استخدامی متروی شیراز

  دانلود سوالات آزمون استخدامی متروی شیراز

  دانلود نمونه سوالات استخدامی سازمان متروی شیراز با بیش از 500 نمونه سوال استخدامی عمومی و تخصصی همراه با پاسخنامه ویژه آزمون استخدام سازمان قطار شهری شیراز و حومه در سال 1394

 • PDF ویژه

  سوالات استخدامی مهمانداری هواپیمایی هما

  سوالات استخدامی مهمانداری هواپیمایی هما

  دانلود سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی مهمانداری هواپیمایی هما بهمراه پاسخنامه در قالب فایل PDF مناسب متقاضیان شرکت در آزمون استخدام مهمانداری هواپیمایی هما.

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات آزمون تصدی امر قضا

  دانلود سوالات آزمون تصدی امر قضا

  با توجه به آزمون استخدامی قوه قضاییه ، بسته ای حاوی نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه را آماده کرده ایم که کمک زیادی به قبولی شما در آزمون استخدامی این ارگان میباشد. قوه قضاییه برای تکمیل کادر اداری از بین داوطلبان علاقه مند و واجد شرایط در رشته های مختلف از طریق برگزاری آزمون، استخدام میکند.

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام شرکت البرز دارو

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام شرکت البرز دارو

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری شرکت البرز دارو شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات استخدام شرکت بابک مس ایرانیان

  دانلود سوالات استخدام شرکت بابک مس ایرانیان

  دانلود بسته ویژه سوالات استخدام شرکت بابک مس ایرانیان در سال 1395 بهمراه پاسخنامه در قالب نرم افزار PDF

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات استخدام بانک پاسارگاد

  دانلود سوالات استخدام بانک پاسارگاد

  دانلود مجموعه کامل سوالات عمومی و تخصصی استخدامی بانک پاسارگاد بهمراه پاسخنامه در قالب pdf

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک پاسارگاد

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک پاسارگاد

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری بانک پاسارگاد در سال 94 شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک حکمت ایرانیان

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک حکمت ایرانیان

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری بانک حکمت ایرانیان در سال 94 شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی

  دانلود سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی

  دانلود نمونه سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی سال96 بهمراه پاسخنامه در قالب pdf

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدام دانشگاه علامه طباطبایی

  دانلود سوالات استخدام دانشگاه علامه طباطبایی

  دانشگاه علامه طباطبایی برای تأمین نیروی انسانی متعهد و کارآمد موردنیاز خود در چهارچوب آئین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و براساس مجوز مورخ 93/12/23 هیئت‌امناء دانشگاه، تعداد 25 نفر از افراد واجد شرایط را از طریق آزمون و مصاحبه عمومی و تخصصی و گزینش به‌صورت قراردادی

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات استخدام هنر آموز الکترونیک آموزش و پرورش

  دانلود سوالات استخدام هنر آموز الکترونیک آموزش و پرورش

  دانلود بسته سوالات عمومی و اختصاصی استخدام هنر آموز الکترونیک آموزش و پرورش در قالب PDF با بهترین کیفیت بهمراه پاسخنامه مناسب متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 1395 همچنین در ادامه می توانید توضیحات کامل مجموعه سوالات هنر آموز الکترونیک را مشاهده نمائید

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات استخدام هنر آموز تاسیسات آموزش و پرورش

  دانلود سوالات استخدام هنر آموز تاسیسات آموزش و پرورش

  دانلود بسته سوالات عمومی و اختصاصی استخدام هنر آموز تاسیسات آموزش و پرورش در قالب PDF با بهترین کیفیت بهمراه پاسخنامه مناسب متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی سازمان آموزش و پرورش در سال 1395 همچنین در ادامه می توانید توضیحات کامل مجموعه سوالات استخدام هنر آموز تاسیسات را مشاهده نمائید.

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات استخدام استاد کار کامپیوتر آموزش و پرورش 97

  دانلود سوالات استخدام استاد کار کامپیوتر آموزش و پرورش 97

  دانلود بسته سوالات عمومی و اختصاصی استخدام استاد کار کامپیوتر آموزش و پرورش در قالب فایل PDF با بهترین کیفیت بهمراه پاسخنامه کامل این سوالات مناسب متقاضیان شرکت آزمون استخدامی سال 96 سازمان آموزش و پرورش می باشد،جهت خرید بعد از پرداخت وجه لینک دانلود نمایش داده میشود،با آرزوی موفقیت برای همه شما.97

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات آموزگار توانبخشی استثنایی استخدام آموزش و پرورش

  دانلود سوالات آموزگار توانبخشی استثنایی استخدام آموزش و پرورش

  دانلود بسته سوالات عمومی و تخصصی استخدام آموزگار توانبخشی استثنایی آموزش و پرورش در قالب فایل PDF با بهترین کیفیت بهمراه پاسخنامه مناسب متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 1397 همچنین در ادامه می توانید توضیحات کامل سوالات استخدام معلم توانبخشی را مشاهده نمائید.

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات هنر آموز طراحی و دوخت استخدام آموزش و پرورش

  دانلود سوالات هنر آموز طراحی و دوخت استخدام آموزش و پرورش

  دانلود سوالات عمومی و تخصصی هنر آموز طراحی و دوخت آزمون استخدام آموزش و پرورش سال 97 بهمراه پاسخنامه در قالب فایل PDF مناسب متقاضیان استخدام در سازمان آموزش و پرورش ایران با آرزوی موفقیت برای تمامی شما عزیزان .