سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود مقاله اصلاح نژاد آبزیان

عالی

docx 1396 دی 30 حجم : 2 مگابایت صفحات : 1136000 تومان خرید و دانلود

دانلود مقاله اصلاح نژاد آبزیان

دانلود مقاله اصلاح نژاد آبزیان

 
 
 
مقدمه
سرآمد ، نخبه (Nick)
منابع
مقدمه
breeding = The Production of yong Form animals
(Propagtion) تکثیر
تاریخچه اصلاح دام
تعریف اصلاح دام
صفات مهم اقتصادی در دام ها و طیور عبارتند از
اصلاح دام در ایران
مروری بر اصلاحات ژنتیک
در کاریوتاپینگ دو نکته حائز اهمیت است
صفات کمی کیفی و تفاوت آن ها
جدول تفاوت برخی از آن ها
کروموزوم ها (Chromosome)
سانترومر وسط
سانترومر نزدیک به انتها
مراحل تهیه گسترش های کروموزومی در ماهیان
۲- هیپوتونیزه کردن سلول ها
تعاریف کلی در خصوص ژنتیک و کاربرد آن ها در اصلاح دام
تعریف صفت (Trait)
۱-ژن های وابسته به جنس
رنگی Maculatus
Recessive صفت مغلوب
dominant صفت بارز
۲- ژن ها یا صفت محدود به جنس Sex- Limited Gene or Trait
۳- صفت متأثر از جنس Sex influenced traits
۲- هیپوتونیزه کردن سلول ها(سلول آب جذب کرده و تورژسانس می کند)
۳- تثبیت سلولی Lixtion
۴-پرتاب سلولی
۵- رنگ آمیزی
۶- عکسبرداری از گسترش های کروموزومی و پس تهیه کاریوتایپ از آن ها.
معضلات مکنه در کاریوتایپ
ژنتیک جمعیت Papulation Genetic
مروری بر قانون احتمالات
قوانین مهم که کاربرد اساس در ژنتیک و اصلاح نژاد دارند عبارتند از
تعیین در ماهیان Sex- determination
فراوانی ژنوتیپ
۱- فراوانی ژن
- فراوانی آلل
ژن های کشنده Lethal Genes
الف) ژن های کشنده بارز در ماهی تیلاپیا
۱- تولید جمعیت های تک جنس mona sex
۲- تولید ماهیان یک شکل Uniform(هم شکل)
۳- تولید ماهیان مناسب برای پروار بندی
۴- تولید نژادها و یا سویه های جدید
۵- تولید ماهیان دو رگه برای ذخیره سازی در پیکره های آبی
بهبود ژنتیکی حاصل از دورگه گیری
تفاوتHybridization و Grossbreeding
Crossbreeding آمیخته گری در دو جنس یا خانواده مخالف
طراحی برنامه های آمیخته گری
انواع برنامه های آمیخته گری
۱- آمیزش دو نژادی (Two bread Cross)
۲- آمیزش بازگشتی Top Crossing
۳- آمیزش پس گردBack crossing
به‌گزینی تکراری
آمیزش ۳ نژادی
علل تنوع فنوتیپی Phenotypic Variation
الف) تنوع ژنتیکی (تنوع وراثت ، واریانس ژنتیکی
آیا محیط مهمتر است یا وراثت
اثر متقابل یا اینتراکشن interaction
فنوتیپ های کمی
۱- زمان ظاهر شدن اثرات فنوتیپی ژن ها
پلیوتروپی (Pleiotrope)
آزمون نتاج Progeny Testeing
وراثت پذیری Hertability
خصوصیات وراثت پذیری
آمیزش خویشاوندی (inbreeding)
آمیزش خویشاوندی – افزایش خلوص ژنیتیکی نه فراوانی ژن‌ها
افت Depression
کاربردهای آمیزش خویشاوندی
به گزینی (Selection)
عوامل مؤثر بر پیشرفت انتخاب
برنامه های به‌گزینی
۱- عدم به‌گزینی No Selection
۲- به گزینی جهت دار (Selection) ، Directiona
۳- به گزینی متوالی Tandem Selection
۴- حذف مستقل Independent calling
پاسخ به به گزینی Response of selection
روش های تغییر
ماده زایی (Feminisation)
نرزاییMascalinisation

Sterilisation عقیم کردن

 
 
 
مقدمه 
اهمیت اصلاح نژاد ماهیان و مقایسه آن با اصلاح نژاد دام و طیور – تأثیر آن در زندگی کنونی و اهداف کلی اصلاح نژاد ماهیان طبیعت و ساختمان ژن، موتاسیون ها و ژن های کشنده ، حتی سلول های تناسلی و انواع کروموزوم ها –اثرات فنوتیپی ژن ها مثل اثر افزایش ژنی، ارزش ژنتیکی و روش های برآورد آن ، ترکیب ژنتیکی یک جامعه و عوامل مؤثر در تغییر فراوانی ژن‌ها – قانون هاردی واینبرگ و کاربرد آن در اصلاح نژاد ماهیان، وراثت پذیری و روش های تعیین آن، براورد وراثت پذیری ، سرعت رشد و افزایش روز افزون ، بهگزینی و انواع آن ، روش های انجام برگزینی ، مبانی ژنتیکی آمیزش خویشاوندی و موارد استفاده از آن، روش های انجام بهگزینی ، روش اندازه گیری خویشاوندی، کلیاتی در خصوص به وجود آوردن افراد سرآمد(نخبه) NICK و Line - دو رگه گیری (Hybridization) و اهمیت و کاربرد آن ، روش های تشخیص ماهیان دو رگه از والدین – تعریف هتروزیس و معرفی فرمول آن =Heterosis  دو رگه برتر Hybridviger ،عقیم سازی (استریل کردن) Strilization ، نرسازی ، ماده سازی ،تریپلوئیدی و تتراپلوئیدی ، تعیین ، توارث وابسته به جنس ، برآورد ارزش ژنی ، هم بستگی بین صفات – محاسبه بهگزینی بر اساس شجره نامه . 
دانلود مقاله اصلاح نژاد آبزیان
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست